Sjuksköterskors erfarenheter av vård för demenssjuka vid livets slut : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Författare: Dick Navmark; Naima Topic; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Demenssjukdomar i Sverige ökar, och dess kognitiva nedsättningar leder till svårigheter i att uppnå de mål som en sjuksköterska har för att ge en så god personcentrerad vård till demenssjuka patienter som möjligt. Det finns 70-tal olika tillstånd av demens som är uppdelade i tre grupper; Primärdegenerativ demens, vaskulär demens och sekundär demens. Personer med demens kräver en annan vård än neurologiskt friska personer. Även om det finns mycket forskning kring begreppet demens så är förståelsen för upplevelsen av att leva med sjukdomen väldigt liten och symtomen kan komplicera vården som ges i livets slutskede.Syfte: att sammanställa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med demenssjukdom i livets slutskede.Metod: Litteraturstudien är baserad på tio kvalitativa vetenskapliga artiklar inom valt ämnesområde. Litteratursökningar gjordes i databas PubMed och CINAHL. Valda studier kvalitetsgranskas med SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier. Studierna som bedömdes vara av medelhög eller hög kvalitet analyserades utifrån Henricson och Billhult (2017) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys.Resultat: Resultatet presenteras i tre teman, utmaningar med smärtskattning, sjuksköterskan och de anhöriga kring patienten samt kunskap som säkerhet i professionen.Slutsats: Sjuksköterskor upplevde stora utmaningar i arbetet kring demenssjuka i livets slutskede. Utmaningarna uppstod i samband med smärtskattning, behandling av smärta, i samarbete med anhöriga och i samarbete med andra professioner. Sjuksköterskor önskade en djupare kunskap inom området för att känna att god vård levererades. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)