Sökning: "Sebastian Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Sebastian Nilsson.

 1. 1. Hur skiljer sig nyhetsvärderingen mellan sportnyheterna på SVT och TV4? - En kvantitativ innehållsanalys på Sveriges två ledande sportnyhetssändningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sebastian Nilsson; August Bergstrand; [2020-09-18]
  Nyckelord :Sport; news evaluation; gender; public service; commercialization; SVT; TV4.;

  Sammanfattning : Aim of thesis:​ The aim of this study is to contribute to a better understanding of the differences between Swedish public service and commercial news media, within sports. The two units used in the analysis are the leading Swedish sport news programs Sportnytt (public service) and TV4-Sporten (commercial). LÄS MER

 2. 2. Implementering av ett Manufacturing Execution System : En undersökning och kartläggning av systemets viktigaste funktioner för ett effektivt arbetssätt.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Industriell Produktion; Linköpings universitet/Industriell Produktion

  Författare :Sebastian Adle; Maja Hägesten Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Lean; Manufacturing Execution System; Industri 4.0 Industry 4.0; ISA-95; Toyota Production System; Key Performance Indicators och Overall Equipment Effectiveness;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har utförts på Scania CV AB:s motorbearbetningsavdelning i Södertälje. I dagsläget pågår en omställning av tillverkningsprocessen på avdelningen där två nya tillverkningslinor, en för cylinderblock och en för cylinderhuvud, är under uppbyggnad. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap i banksektorn : En studie i ledarskap och prestation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ida Bohm; Cornelia Petersen; Sebastian Beyermann; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; prestation; bank; HRM; mål;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Datum: 2020-06-08   Nivå: C-uppsats    Institution: EST – Ekonomi, Samhälle & Teknik, Mälardalens Högskola.   Författare: Sebastian Beyermann (95/08/08), Ida Bohm (95/08/17), Cornelia Petersen (96/03/08)   Titel: Ledarskap i banksektorn - En studie i ledarskap och prestation    Handledare: Kerstin Nilsson   Nyckelord: Ledarskap, prestation, bank, HRM, mål   Frågeställningar: Vilka faktorer i sitt ledarskap anser chefer inom banksektorn främja deras medarbetares arbetsprestation? Vilka faktorer i ett ledarskap anser chefer inom banksektorn kan hämma deras medarbetares arbetsprestation?    Syfte: Syftet med denna studie är att bidra med förståelse för vilket typ av ledarskap som är gynnsamt med avseende på arbetsprestation inom banksektorn. LÄS MER

 4. 4. Könstillhörighet och fängelsestrafflängd i en svensk kontext : Relationen mellan könstillhörighet och domar för grov misshandel

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sebastian Astby Röding; Emil Nilsson; Kristo Ruus; [2020]
  Nyckelord :Gender differences; Focal concerns; Chivalry Paternalism; Sentences; Sentence lengths; Aggravated assault; Könsskillnad; Focal concerns; Chivalry Paternalism; Domar; Strafflängd; Grov misshandel;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien syftade till att undersöka hur förövares- samt brottsoffers könstillhörighet samvarierar med strafflängd för individer dömda för grov misshandel.  Granskning av domar efter lagändringen den första juli 2017 där grov misshandel var det primära brottet genomfördes för att samla in data för jämförelse mellan män och kvinnor som förövare samt brottsoffer. LÄS MER

 5. 5. Long Live Sustainable Clothing: A Study on Nudging the Swedish Consumer Towards Increasing Garment Recycling Intention

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Felix Nilsson; Sebastian Stüben; [2020]
  Nyckelord :Sustainable consumer behaviour; Clothing disposal; Nudging; Social proof; Cultural orientation;

  Sammanfattning : The fashion industry is the second most polluting industry in the world, accounting for 10% of all global carbon emissions. Previous research has shown that a great majority (80%) of the climate impact stems from the production phase and that the most efficient way to soften the impact is to prolong the garments' life through different means of recycling. LÄS MER