Ordning och reda på gym

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Författare: Pontus Assarsson; [2019]

Nyckelord: social order; sociology;

Sammanfattning: Sammanfattning Författare: Pontus Assarsson Handledare: Torbjörn Andersson Högskola: Malmö Universitet, Institutionen för Lärande och Samhälle, Idrottsvetenskap Syfte: Syftet är att öka förståelsen för hur social ordning skapas och upprätthålls på gym i Malmö. Metod: Tio gymanläggningar i Malmö har besökts av mig personligen där semistrukturerade intervjuer (n=10) genomförts med gymanläggningsansvariga platschefer. Resultat: Den sociala ordningen på gym i Malmö förstås som att det råder konsensus på ytan men att denna konsensuskultur endast är skenbar eftersom motsättningar och sociala problem ändå uppstår. För detta har kontrollsystem och turordningsregler upprättats vilka förstås som övervaknings- och disciplineringsanordningar som omformar misskötsamma Malmöbor till rediga individer. Nyckelord: Social ordning, gymbransch, intervjuer, sociologi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)