Ordning och reda på gym

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Pontus Assarsson; [2019]

Nyckelord: social order; sociology;

Sammanfattning: Sammanfattning Författare: Pontus Assarsson Handledare: Torbjörn AnderssonHögskola: Malmö Universitet, Institutionen för Lärande och Samhälle, Idrottsvetenskap Syfte: Syftet är att öka förståelsen för hur social ordning skapas och upprätthålls på gym i Malmö. Metod: Tio gymanläggningar i Malmö har besökts av mig personligen där semistrukturerade intervjuer (n=10) genomförts medgymanläggningsansvariga platschefer. Resultat: Den sociala ordningen på gym i Malmö förstås som att det råder konsensus på ytan men att denna konsensuskultur endast ärskenbar eftersom motsättningar och sociala problem ändå uppstår.För detta har kontrollsystem och turordningsregler upprättats vilkaförstås som övervaknings- och disciplineringsanordningar somomformar misskötsamma Malmöbor till rediga individer.Nyckelord: Social ordning, gymbransch, intervjuer, sociologi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)