Vilka lyckas och varför lyckaas de? : En kvalitativ studie om hållbara affärsmodellinnovationer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Det globala miljöhotet är en av vår tids största utmaningar och många arbetar nu för att minska klimatavtrycket. Bland annat FN har ställt krav på företag för att de ska ta ansvar och driva sin verksamhet hållbart. Ett sätt att nå dit är att utveckla hållbara affärsmodellinnovationer. I denna studie är avsikten att besvara forskningsfrågan:”Hur kan företag arbeta med hållbara affärsmodellinnovationer för att uppnå sina hållbarhetsmål?”För att kunna undersöka denna forskningsfråga valde författarna en kvalitativ forskningsansats baserad på intervjuer i två företag. Polarbrödsgruppen AB valdeseftersom de arbetar aktivt med innovativt hållbarhetsarbete. Umeå Energi AB har använts som referensföretag i vårt arbete med att undersöka hållbara affärsmodellinnovationer. Även de har genomfört arbetet med hållbara innovationer i sin affärsmodell.Under studiens gång har etiska riktlinjer beaktats gällande exempelvis anonymitet och konfidentialitet.Idag finns teoretiska studier kring hållbara affärsmodeller och affärsmodellinnovationer,men mer välutvecklade förhållningssätt efterfrågas. För att nå dit krävs en kombination av kunskap om hållbarhet, affärsmodeller, innovation, förändringsarbete och företagskultur. Denna studie bidrar med förståelse kring hur organisationer kan kombinera dessa områden under begreppet hållbara affärsmodellinnovationer. Därmed bidrar arbetet till företagsekonomin, mer bestämt teori om organisation och entreprenörskap.I empirin diskuteras de strategiska handlingar som bidrar till ett långsiktigt, varaktigt värdeskapande influerat av hållbarhetens tre dimensioner; ekonomiska, sociala och miljömässiga. De centrala begreppen förs samman i en modell som beskriver hur organisationer kan arbeta för att uppnå hållbara affärsmodellinnovationer.Modellen används sedan för att diskutera lösningar för att överkomma de utmaningar somstår i vägen för hållbarhetsmålen

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)