Patientdelaktighet inom hemodialysvård – En systematisk litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige behandlas drygt 3200 personer i hemodialys. Behandling utförs vanligen 3 gånger per vecka, 3-5 timmar per gång. Njur- och dialysvård utmärker sig från andra behandlingar och kroniska sjukdomar då den innebär mycket stor inskränkning och anpassningar i livet för individen. Personcentrerad vård och patientdelaktighet är begrepp som i dag blivit centrala i svensk lagtext och styrande dokument, och betraktas av svenska medborgare som en förutsättning för god vård. Ännu visar dock inget som indikerar att patientens ställning har förbättrats i praktiken. Syfte: Syftet med studien är beskriva möjligheter och hinder för patientdelaktighet specifikt för hemodialysvård. Metod: Studien genomfördes genom systematisk litteraturstudie av 14 kvalitativa primärstudier som publicerats mellan 2010-2020. Resultat: Genomförd kvalitativ innehållsanalys mynnade ut i fyra huvudteman: “Kropp eller liv”, “I en sårbar situation”, “Delaktighet genom kunskap”samt “Vårdrelationen”. Resultatet visade att delaktighet främjades om patienten fann en acceptans av sjukdom och behandling, samt om personalen värdesatte patientens erfarenheter och egenvårdsresurser. Hinder för delaktighet bestod i patientens kunskapsunderläge i avancerad vårdmiljö, symtombörda och sårbarhet, men även traditionellt hierarkisk ordning, resursbrist och sjuksköterskor som antog en vårdande roll. Slutsats och implikationer: Slutsatser och kliniska implikationer för vårdpersonal handlar om att tillvarata patientens resurser, säkerställa att patientens erhåller ett adekvat kunskapsunderlag samt att den medicinska förståelsen relateras till patientens liv och person.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)