Skiljer sig pedagogers förhållningssätt gentemot barnen i matsituationen beroende på om de är pojkar eller flickor?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

Sammanfattning: Syftet med vår undersökning var att titta på hur pedagoger förhåller sig till barn i matsituationer. Eftersom vi är intresserade av genus så valde vi specifikt att inrikta oss på hur pedagogen förhåller sig till pojkar och flickor vid matsituationen. Undersökningen har genomförts med hjälp av två videoobservationer av måltiden. När dessa var gjorda och vi skulle analysera filmerna tog vi hjälp av olika metoder för att komma fram till ett resultat. Vi började med att göra ett kontaktschema för att se hur pedagogen riktade sin uppmärksamhet. Därefter skrev vi ned de situationer vi ansåg hade med genus att göra, för att sedan använda situationerna för att göra en kvalitativ tabell som innehöll vad pedagogen sa, gjorde och barnens reaktion på detta. För att kunna sammanställa de två observationstillfällena så gjorde vi en mind-map där vi sammanfogade de situationer som hörde ihop. Resultatet visar att det som står i litteratur inte alltid överensstämmer med verkligheten. Det som framgår i litteraturen är att pojkar är mer dominanta och får mer tillsägelser än flickorna som är mer tillbakadragna och tysta, vilket vi inte tycker stämmer. I våra observationer är det pojken som leder de flesta av samtalen men skillnaden från litteraturen är att han inte får några tillsägelser utan dessa tilldelas flickorna. Något som vi inte trodde skulle ha någon betydelse var hur pedagogen såg till flickorna, men även här såg vi en stor skillnad. Vid olika tillfällen så gör pedagogen skillnad på flickorna och ger olika förklaringar med olika tonlägen. Den uppfattning vi har fått av litteraturen är att författarna har varit kritiska i texten. Vad det verkar så belyser litteraturen oftast det negativa i situationen istället för det positiva. Detta medför att resultatet och analysen av vår undersökning kan uppfattas som negativ medan vi i själva verket endast har belyst det vi sett med hjälp av litteraturen. Vi kan inte säga att pedagogen gör rätt eller fel men med hjälp av litteraturen kan vi säga att det pedagogen gör är mer eller mindre bra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)