Omorganisationens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön : En studie om enhetsledarnas arbetssituation och hur den påverkas under en omorganisation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur enhetsledare inom kommunal äldreomsorg upplevde sin psykosociala arbetsmiljö under pågående omorganisation, både ur ett individuellt och organisatoriskt perspektiv. Våra teoretiska ansatser har varit det salutogena perspektivet samt Karasek och Theorells stöd-  kontroll- och kravmodell. För att mäta den psykosociala arbetsmiljön bland enhetsledare har vi utgått från en färdig enkät från Prevent och som ett komplement till enkäten intervjuat fyra enhetsledare med stöd av SOC-13. Tidigare forskning visade på att den psykosociala arbetsmiljön har en betydande roll vid en omorganisation och att det finns flera faktorer som underlättar vid en förändring inom organisationen. Studiens resultat visade att enhetsledarnas psykosociala arbetsmiljö inte verkade påverkas negativt av den snabba organisationsförändringen utan att problematiken redan fanns innan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)