Komplement eller konkurrent? – En fallstudie om användandet av bemanningssjuksköterskor på Sahlgrenska Universitetssjukhus

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Hälso- och sjukvården har i uppdrag att upprätthålla sin verksamhet utifrån både kvalitet i form av patientsäkerhet och kostnadseffektivitet. I och med New Public Managements inträde i offentlig sektor har privata aktörers tillträde kommit att öka och användandet av privata bemanningsföretag likaså. Vidare kan en inneboende konflikt finnas i hur hälso- och sjukvården agerar gällande inhyrning av bemanningssjuksköterskor då forskning visar på både positiva och negativa effekter av användandet. I denna uppsats undersöker vi vilka huvudsakliga skäl som ligger till grund för det ökade inhyrandet av privata bemanningssjuksköterskor på sjukhus, huruvida det är inom-organisatoriska strategier eller upplevda förändringar på arbetsmarkanden. Grunden för studien är halvstrukturerade samtalsintervjuer med HR-chefer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset då de har haft en ökad användning av bemanningsföretag. Vår teoretiska referensram utgörs av teorier rörande outsourcing och monopsoni. Studien visar på att det finns en skillnad mellan hur man i dagsläget vill använda sig av bemanningssjuksköterskor och skälen till det faktiska användandet. Vidare visar studien på att skälen till den ökande inhyrningen till stor del beror på ett förändrat förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare snarare än på inom- organisatoriska strategier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)