NUMICON - ETT TAKTILT OCH VISUELLT LABORATIVT MATERIAL FÖR ATT FRÄMJA ANTALSUPPFATTNING - en interventionsstudie om fyra elever i specifika matematiksvårigheter

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte:Studiens syfte är att pröva Numicon, ett interventionsmaterial som är framtaget för att stödja elever i matematiksvårigheter utvecklingen av antalsuppfattning samt utveckla ny specialpedagogisk och didaktisk kunskap kring antalsuppfattning som är betydelsefull för vår blivande roll som speciallärare. Nedanstående forskningsfrågor utforskar hur interventionen tar sig uttryck i undervisningen:• Hur tar sig eleverna an materialet?• Vilka möjligheter och hinder visar sig i interventionen?• Vilka erfarenheter utvecklar vi som speciallärare av att genomföra denna interventionsstudie?Studien omfattade 4 elever i specifika matematiksvårigheter, två elever i årskurs 3 och två elever i årskurs 9.Teori:Ett sociokulturellt perspektiv valdes för att utforska Numicons laborativa material som artefakter. I interventionsstudien riktades sökljuset mot hur lärarens mediering i mötet med elevers proximala utvecklingszon kan stödja en utveckling av elevernas antalsuppfattning.Metod:Fallstudien som metod utsågs som ett lämpligt angreppssätt. Genom videofilmning kunde såväl lärarnas som elevernas arbete under interventionsstudien observeras och analyseras. För att se genombrott eller hinder i den proximala utvecklingszonen hos de fyra eleverna i interventionsstudien valdes Asp Onsjös begrepp Öppning och Stängning.Resultat:Interventionsmaterialet Numicon bidrog till lyckade insatser hos de fyra eleverna i studien. Samtliga elever gjorde framsteg och ökade antalsuppfattningen. Numicons laborativa material är en artefakt vars olika färger och former hjälpte eleverna att finna talkombinationer och se likheter och skillnader. Interventionsmaterialet Numicon höjde samtliga elevers abstraktionsnivå så att deras kunskaper och förmågor lättare befästes. Vidare såg vi vikten av relationernas betydelse för elevernas lärande. Genom att arbeta med såväl dialog och kommunikation som taktilt och visuellt material över tid, kunde eleverna i specifika matematiksvårigheter göra framsteg. Studien visar att med rätt insatser, förtroendefulla relationer och respekt ökas elevernas interaktion i matematikundervisningen. Vi fann att dialogen har betydelse för att hjälpa eleverna att skapa sin egen kunskap. Studien bidrar med ny kunskap om hur speciallärare kan stödja elever i specifika svårigheter att utveckla sin antalsuppfattning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)