Genom livets berg- och dalbana : En litteraturöversikt om att leva med bipolär sjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk psykiatrisk diagnos som drabbar ca två procent av världens befolkning. Sjukdomen kännetecknas av varierande perioder med mani och depression. Sjuksköterskan har en central roll i omvårdnaden för denna patientgrupp. Syfte: Att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med bipolär sjukdom. Metod: En begränsad litteraturöversikt baserad på tolv vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ ansats. Artiklar har samlats in från databaserna PubMed och PsycInfo. Analysering och tematisering gjordes med stöd av Fribergs analysmetod. Som teoretisk referensram har Phil Barkers tidvattenmodell använts. Resultat: I resultatet identifierades två huvudteman: Identitet och Social påverkan. Personer med bipolär sjukdom upplever förvirring kring den egna identiteten. Stigmatisering från omgivningen leder till känslor av skuld och skam. Det maniska tillståndet medför både positiva och negativa upplevelser. Sjukdomen har en påverkan på relationer och medför svårigheter i vardagslivet. Sammanfattning: Bipolär sjukdom är en komplex diagnos som kan innebära svårigheter på flera områden i livet. Bristande förståelse och acceptans från omgivningen leder till lidande och påverkar identitetsuppfattningen. Anhöriga har en viktig roll för personernas välbefinnande och återhämtning. Att ha förmågan att hantera sin vardag var centralt för självkänslan och för att kunna känna delaktighet i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)