Effektivisering av ett icke värdeskapande flöde inom produktion

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: För en verksamhet som går efter ett Lean koncept är ständiga förbättringar alltid i fokus (Sörqvist 2014). En av anledningar till att följa konceptet är att reducera slöseri för att skapa mer värde till kund. Genom att identifiera de slöserier som förekommer i en verksamhet kan man förebygga ett icke- värdeskapande arbete. För att effektivisera en icke- värdeskapande aktivitet i produktion, behöver personal i produktion i första hand ta upp problemet. Därefter undersöker verksamheten problemet för att tillsammans med de andra ansvariga parter hitta en lösning. Studien baserar på de tester som utförts på Sveriges största bilindustri, Volvo Cars Torslanda (VCT). Verksamheten strävar alltid efter ständiga förbättringar inom produktion, att reducera olika typer av slöseri är en prioritering för företaget. Syftet med studien är att studera verksamhetens icke- värdeskapande aktiviteter inom produktion, och vad det har för effekter för logistik. Genom att studera verksamhetens situation i dagsläget kan en förståelse skapas. Målet för studien är att komma med förslag om hur Volvo Cars / industriföretag kan gå tillväga. Förbättringarna skall i sin tur leda till att kunna reducera de olika slöserier. Studien grundar sig främst på en kvalitativ metod i form av intervjuer och observationer, där även en kvalitativ metod har kombinerats. Utifrån denna metod, teori och analys kan ett resultat presenteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)