Informationshypotesen - Ger förändringar av utdelningar någon information om framtida vinster?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Uppsatsens titel: Informationshypotesen - Ger förändringar av utdelningar någon information om framtida vinster? Seminariedatum: 2008-02-04 Ämne/Kurs: NEKK01 – Examensarbete kandidatnivå 15hp Författare: Stefan Setterlund Handledare: Erik Norrman Fem nyckelord: The information content of dividends, informationshypotesen, utdelningar, effektiva marknader, vinster. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hypotesen om att aktieutdelningar innehåller någon information om framtida vinster. Metod: Undersökningen genomförs med hjälp av en regressionsanalys med årliga data på bland annat utdelningar och vinster för 46 svenska börsbolag mellan åren 1990-2006. Vinstförändringar är den beroende variabeln och utdelningsförändringar är en av de förklarande. Både en linjär och en icke-linjär modell används. Slutsats: Inget stöd för informationshypotesen kunde hittas. Det var väldigt få koefficienter på utdelningsförändringar som var statistiskt signifikanta. Inte heller kunde något entydigt mönster finnas vid studering av koefficienternas storlek och tecken. Enligt de modeller som användes finns det inget samband mellan förändringar av utdelningar och framtida vinster.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)