Preventiva insatser vid fall hos äldre inom slutenvård : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Fall och fallskador hör till ett av de stora folkhälsoproblemen i Sverige men även internationellt. Fall är den vanligaste orsaken till skador hos äldre personer över 65 år och resulterar ofta i allvarliga konsekvenser för samhället, vården och individen.  Syfte: Att kartlägga fallpreventiva insatser beskrivna i internationell vetenskaplig litteratur avseende äldre (65+) patienter inom slutenvård samt att studera effekten av dessa insatser. Metod: Litteraturöversikt där 17 vetenskapliga kvantitativa artiklar granskades. Resultat: Resultat från denna litteraturöversikt visade att fallriskbedömning var en vanligt förekommande del i det fallpreventiva arbetet internationellt och en förutsättning för individuella fallpreventiva insatser inom slutenvård. I fallriskbedömningen betonades vikten av att inkludera riskfaktorer förknippade med fall som främst var hög ålder och lång vårdtid. De fallpreventiva insatser som identifierades kategoriserades in i fyra huvudsakliga områden; utbildning, övervakning/tillsyn, fysisk träning och vårdmiljö. Slutligen framkom i resultaten att multifaktoriell fallprevention och sjuksköterskeledda timsrundor (IR) hade effekt på minskning av fall. Slutsats: Få studier undersökte effekten av fallpreventiva insatser, därför behövs ytterligare studier göras på området för att resultaten ska vara generaliserbara. Utbildning och ökad tillsyn eller personaltäthet visade sig sannolikt vara faktorer med betydelse för minskning av fall, detta kan vara av intresse för framtida forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)