KONFLIKTPOTENTIAL OCH AGILA ARBETSSÄTT

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att bidra till kunskapen om de specifika förutsättningarna för konfliktförebyggande arbete i agila organisationer. Mer specifikt syftar min undersökning till att belysa konfliktpotentialen i agila arbetssätt. Min frågeställning lyder: Hur påverkas konfliktpotentialen av att en organisation arbetar enligt agila arbetssätt?Metod och material: Kvalitativ fallstudie av ett affärsområde inom ett större bolag inom telekom med verksamhet i Sverige.Huvudresultat: Jag visar att det finns en betydande konfliktpotential givet hur komplex uppgiften att koordinera resurser och uppgifter mellan olika arbetsgrupper är i agila verksamheter. Det starka beroendet och det nära samarbetet mellan medarbetare utgör även det en betydande aspekt av konfliktpotentialen. Detta nära samarbete sker över kompetensgränser vilket utgör en särskild konfliktpotential med rötter i kompetensorienterade självbilder. Jag visar också hur särskilda förväntningar på medarbetares inställning till arbetet utgör en konfliktpotential. Jag visar hur förväntan på arbetsgrupper att ta ett stort ansvar och agera självständigt bör förstås som en ständigt närvarande aspekt av konfliktpotentialen i agila organisationer. Själva visionen som följer med agila ramverk har en konfliktpotential givet den tonvikt som finns på att möjliggöra snarare än styra oavsett sammanhang. Ytterligare en viktig aspekt av konfliktpotentialen i agila organisationer bottnar i samarbetet mellan olika ledarroller. Jag har visat dels hur avgörande samarbetet är mellan dessa för att adressera utmaningar i verksamheten. Samtidigt har jag visat att det saknas ett etablerat forum för dessa roller att förbättra detta samarbete. Konfliktpotentialen har betydande grund i att det är krävande att skapa ett sådant forum eftersom det är svårt att förutsäga vilka framtida samarbeten som kommer att krävas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)