Kan effekten av förankring minskas genom information om dess inverkan på beslutsfattande?

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Sammanfattning:

Inom företagsvärlden befinner sig beslutsfattare i en tillvaro med ständiga förändringar. Det är svårt att fatta korrekta beslut och lätt att påverkas av irrelevant information. Förankring som innebär att man fastnar i ett initialvärde och sedan har svårt att flytta sig ifrån det kan vara ett problem vid ekonomiska bedömningar av företag. Syftet med detta experiment är att se om förankringseffekten kan förhindras genom information samt en stark förvarning om dess effekter. Deltagarna ombads bedöma ett fiktivt företags framtida utveckling. Könsskillnader gällande överdriven tro på egna kunskaper samt på sina egna svar undersöktes även. Experimentet skedde på Stockholms universitet med 150 ekonomistuderande som deltagare. Resultaten visar att förankring sker trots resoluta varningar och visar således på mycket robust effekt. Män anser sig även bättre än kvinnor på att skatta företags framtida omsättning samt är mer säkra på sina skattningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)