Sociala medier och köpbeslut : en studie inriktad på sociala mediers inflytande på konsumentensköpbeslut

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Denna uppsats handlar om hur sociala medier påverkar svenska konsumenters köpbeslut. Nya tjänster inom sociala medier såsom Facebook, Snapchat och Instagram har fått en ökad popularitet blandmänniskor. En intensiv teknikutveckling har bidragit till att konsumenter genomför sina inköp på en mängd olika sätt. Uppsatsens syfte var att undersöka hur sociala medier påverkar konsumenternas köpbeslut i relation till hur konsumenter använder sig av sociala medier vid inköp av konfektionsvaror. Den metodansats som valts att användas är en kvantitativ metod bestående av en enkätundersökning. Ett urval gjordes där enbart kvinnor i åldrarna 20-50 studerats. Slutligen redovisas resultatet av undersökningen. Resultatet har kodats via SPSS för att förtydliga sambanden mellan variablerna. Teorikapitlet strävar efter att ge en bild av den generella påverkan som kan uppstå hos konsumenternas köpresa. Till följd presenteras den huvudsakliga teorin, Instagram , köpprocessen online och e-WOM, som ligger till grund för undersökningen. Slutgiltligen redovisas studiens undersökningsmodell och hur de olika teoretiska delarna hör ihop. Två hypoteser har även tagits fram för att testas om ett samband finns mellan dem. Resultatet av undersökningen visar att det tillkommer fler alternativ för inköp av konfektionsvaror online, där konsumenter värderar tillgänglighet, pris, bekvämlighet och informationssökning vid genomförandet av köpet. Respondenterna i undersökningen visar att dessa funktioner påverkar deras köpbeslut och att det är behov som är den viktigaste delen av köpprocessen på Instagram. Dessutom indikerar studiens resultat att konsumenters tendens till impulsköp har utvecklats med hjälp av sociala medier, såsom Instagram. En slutsats dras, som visar att konsumenters aktivt deltagande för underhållning på Instagram leder till att de exponeras för reklam och rabatter som ökar deras köplust och eventuella köpbeslut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)