KÄNSLAN AV SAMMANHANG VID DISTANSARBETE - Digitaliseringens påverkan på en fysiskt orienterad enhet i den offentliga sektorn

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att undersöka hur distansarbete vid covid-19-pandemin har påverkat den psykosociala arbetsmiljön och arbetssituationen för en kommunal enhet i den offentliga sektorn.Studien använder sig av en modifierad modell av Aaron Antonovskys teori KASAM, känslan av sammanhang och Eklöfs modell om socialt stöd. Tidigare forskning med olika perspektiv på distansarbete tillämpas också. Studiens tillvägagångssätt är en kvalitativ forskningsmetod genom en fallstudie där fem semistrukturerade intervjuer genomförts på en specifik enhet i den offentliga sektorn. Empirin är analyserad genom transkribering, kodning och tematisk innehållsanalys.Studiens resultat visar att omställningen till distansarbete har påverkat den psykosociala arbetsmiljön negativt för respondenterna på enheten. Resultatet visar att det finns mer utmaningar än möjligheter för en fysiskt orienterad kommunal enhet att arbeta på distans. Vidare tyder resultatet att det finns svårigheter i att genomföra arbetsuppgifterna på distans för respondenterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)