Att beskriva musiklärarens praxis - En kvalitativ intervjustudie av tre musiklärares väg till yrket

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Studien syftar till att visa på metoder och perspektiv som på ett tillfredställande sätt beskriver musiklärarens väg till yrket och sin praxis. Två olika metoder för insamling av data används i studien, intervjuer och självbiografier. Studiens syfte är att visa hur man kan beskriva lärares väg till yrket och dess yrkespraxis genom en rad olika begrepp t.ex. kontextualisering, socialisation, folklig och borgerlig musikpedagogisk tradition. Jag gör själv ett försök att beskriva praxis genom det jag kallar ”den musikaliska språngbrädan”. Intervjun och de självbiografiska studiernas resultat visar att musiklärarens praxis, precis som mina tidiga erfarenheter beskriver i inledningen, är något som inte enkelt låter sig verbaliseras. Resultatet visar att praxis är svår att fånga med endast en ögonblicksbild av hur läraren beskriver sitt arbete utan låter sig snarare beskrivas av lärarens samlade livserfarenheter. För att få en tydlig bild av praxis, med ett stort mått av validitet måste informanten beskriva vägen fram till yrket och hur den kan sättas i relation till de metoder och arbetssätt som läraren använder sig av.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)