Sökning: "c-uppsats diva"

Visar resultat 1 - 5 av 779 uppsatser innehållade orden c-uppsats diva.

 1. 1. "Det är trevligt att man ser varandra i Zoom, men..." : En kvalitativ studie om medarbetare på Högskolan i Gävles upplevelser av motivation under perioden av distansarbete till följd av Covid-19.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :David Norlin; Linus Nygårds; [2022]
  Nyckelord :Medarbetare; Lärare; Distansarbete; Motivation; Förändring.;

  Sammanfattning : Titel: ”Det är trevligt att se varandra i Zoom, men…” En kvalitativ studie om medarbetare på Högskolan i Gävles upplevelser av motivation under perioden av distansarbete till följd av Covid-19 Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  Författare: Linus Nygårds och David Norlin Handledare: Daniella Fjellström Datum: 2022-05-23 Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur medarbetare på Högskolan i Gävle upplevt att motivation har påverkats av distansarbete till följd av pandemin, samt hur det förändrats under den gångna perioden av distansarbete till följd av Covid-19. Metod: Studien utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Gräsrotsbyråkrati - en biståndshandläggares vardag : Konsten och svårigheten att navigera mellan tolkning av begrepp, lagar och resurser och de äldres bästa.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Bull; Jeanette Berg; [2022]
  Nyckelord :elderly; social work; need assessment; autonomy; case manager; living standards; swedish social politics; assistance officer; municipal elderly care; self-government; socialt arbete; systemteori; kommunalt självstyre; skälig levnadsnivå; biståndshandläggare; behovsbedömning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka om biståndshandläggare inom äldreomsorg upplever att kommunens egna riktlinjer försvårar deras möjligheter att följa aktuell lagstiftning och nationella regelverk, samt i vilken mån detta kan skapa hinder för uppfyllandet av en skälig levnadsnivå. I studien har fyra biståndshandläggare blivit intervjuade från två olika kommuner. LÄS MER

 3. 3. Men hallå det ingår i mitt jobb : En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares syn på samarbete med vårdnadshavare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Katarina Sonnhag; Hanna Nyberg; [2022]
  Nyckelord :Grundskola; habitus; samverkan; studie- och yrkesvägledare; vårdnadshavare.;

  Sammanfattning : Det kan vara svårt för unga att orientera sig bland möjliga framtidsvägar, därför finns studie- och yrkesvägledare som stöd i grundskolan. Vårdnadshavare kan vara betydelsefulla i ungdomars beslutsfattande. Vi blev därför nyfikna på om, och i så fall hur, vårdnadshavare kan engageras på ett positivt sätt. LÄS MER

 4. 4. DET BÄSTA HAR INTE HÄNT ÄN : - En kvalitativ studie av hybridledarskap

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Linnéa Jibbefors; David Ohrlander; [2022]
  Nyckelord :Digital leadership; leadership; teleworking; communication; information- and communication technology; digital communication; global teams; virtual teams; hybrid leadership and hybrid work; Digitalt ledarskap; ledarskap; distansarbete; kommunikation; informations- och kommunikationsteknik; digital kommunikation; globala teams; virtuella teams; hybridledarskap och hybridarbete;

  Sammanfattning : Date: June 1st, 2022  Level: Bachelor/masters thesis, Business Economics, 15 hp  Institution: EST – Economy, Society & Technology, Mälardalens University  Authors: Linnea Jibbefors, 1999-06-17, David Ohrlander, 1997-08-10.  Title: THE BEST IS YET TO COME - A qualitative study of Hybrid Leadership  Supervisor: Magnus Hoppe Keywords: Digital leadership, leadership, teleworking, communication, information- and communication technology, digital communication, global teams, virtual teams, hybrid leadership and hybrid work. LÄS MER

 5. 5. Influencer marketing på Instagram: Påverkan på konsumenters attityd och köpintention : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Madeliene Hedin; Selicia Strindlund; [2022]
  Nyckelord :Influencer marketing; Social media marketing; Credibility; Brand attitude; Brand awareness; Purchase intention; Opinion leadership; Influencer marketing; Social media marketing; Trovärdighet; Varumärkesattityd; Varumärkeskännedom; Köpintention; Opinionsledarskap;

  Sammanfattning : Titel: Influencer marketing på Instagram: Påverkan på konsumenters attityd och köpintention utifrån trovärdighetsfaktorer, opinionsledarskap, follower/followee-ratio och sympati Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi Författare: Madeliene Hedin & Selicia Strindlund Handledare: Jonas Kågström & Martin Ahlenius Examinator: Lars-Johan Åge Datum: 2022 - Maj Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur influencers trovärdighet påverkar konsumenters köpintention. Mer specifikt undersöks huruvida konsumenters attityd mot influencers påverkas utifrån follower/followee ratio, trovärdighetsfaktorer (trovärdighet, expertis och attraktivitet), opinionsledarskap samt sympati. LÄS MER