Projektarketyper som modell

Detta är en Kandidat-uppsats från Institutionen för informationsteknologi

Författare: Tomas Jansson; [2005]

Nyckelord: projekt projektmodell arbetsmodell;

Sammanfattning: Projekt har blivit en arbetsform som är vanlig i många branscher, i många organisa-tioner och för många olika uppgifter, och som dessutom ofta är det normala sättet att arbeta. Idag finns ett stort antal företagsspecifika och generella projektmodeller. Des-sa är vanligen normativa och definierar ofta faser, roller, beslutspunkter och doku-ment i ett idealiserat typprojekt. De är ofta tänkta för en viss kategori av projekt med vissa gemensamma särdrag, t.ex. likartade projektmål, genomförs i samma bransch eller har fokus på vissa aktörer. Undersökningen utgår från en modell som består av fem projektarketyper – Pro-duktutvecklingsprojekt, Marknadsprojekt, Interna förändringsprojekt, Kundorder-projekt och Evenemangsprojekt – som tillsammans på ett stiliserat sätt beskriver alla projekt som bedrivs som en del i en moderorganisations verksamhet. Undersökningen söker besvara om den undersökta modellen kan vara till nytta för ledningen av det Undersökningen är i sin helhet genomförd som en litteraturstudie. Undersökningens resultat tyder på att den domän som projektarketypmodellen be-skriver – projekt inom yrkesmässiga organisationer och däri främst projektorientera-de företag – utgör en naturligt avgränsad domän. Modellens projektarketyper tycks kunna inkludera de allra flesta projekt inom den aktuella domänen i en fullständig typologi, även om sönderdelning av modellen i ytterligare projektarketyper kan göra modellen bättre (t.ex. Affärsidé- eller strategiutvecklingsprojekt och Forskningspro-jekt). Resultatet tyder också på att de fem projektarketyperna som modell identifierar ka-raktärsdrag som är utmärkande och viktiga att förstå för att lyckas med det enskilda projektet. Modellen är inriktad på områden och företeelser som anses viktiga. Model-lens väsentliga beståndsdelar – resultat, aktör, flöde – är vanliga huvudkomponenter i andra arbetsmodeller. Modellen tycks inte vara att se som ett alternativ till existerande, normativa projekt-modeller, utan kompletterar dessa genom att göra det lättare att se hur den aktuella projektmodellen bäst tillämpas i det enskilda fallet. Projektarketyperna i modellen utgår från projekt som representerar vad som kan betraktas som naturliga och kon-kreta fenomen. Det innebär att projektarketypernas funktion är att framkalla före-ställningar som det är lätt att kommunicera om, vilket då kan bidra till bättre förstå-else för en aktuell situation och därmed till mer lyckade projekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)