Arbetsrelaterad stress och fysisk aktivitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Tidigare studier har visat att arbetsrelaterad stress är ett ökande problem, med kopplingar till psykisk ohälsa, samtidigt som fysisk aktivitet kan bidra till minskad upplevd stress. I denna studie har 194 uthyrda konsulter på ett bemanning- och rekryteringsföretag i Sverige studerats för att kartlägga deras upplevda arbetsrelaterade stress samt fysiska aktivitetsnivå. Arbetsrelaterad stress har mätts genom Work Stress Questionnaire (WSQ) och Fysisk aktivitet genom International Physical Activity Questionnaire Short Form (IPAQ-SF). Resultatet visade att 22.6 % uppnådde den som rekommenderade nivån av fysisk aktivitet (HEPA-aktiva), 24.9 % Mindre fysiskt aktiva samt 52.5% var fysiskt inaktiva. Studien visade att det inte fanns en signifikant skillnad mellan den upplevda arbetsrelaterade stressen baserat på fysisk aktivitetsnivå på något område. Resultatet visade även att olika delar av arbetsrelaterad stress korrelerar. Slutsatsen var att det hos deltagarna inte fanns ett samband mellan arbetsrelaterad stress och fysisk aktivitetsnivå samt att olika delar av arbetsrelaterad stress kan ha ett samband. Det behöver dock studeras vidare och framtida forskning behöver fortsätta utreda förhållandet mellan fysisk aktivitet och arbetsrelaterad stress samt även beakta mer komplexa förklaringsmodeller med utgångspunkt i en kvalitativ metodologi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)