Positiva effekter av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med ADHD

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Introduktion  ADHD är ett utbrett och växande problem i dagens samhälle och det finns ett tydligt behov av att hitta alternativ till medicinering som behandling. Syftet med detta arbete är att genom en litteraturöversikt sammanställa och identifiera vilka positiva effekter fysisk aktivitet har på barn och ungdomar med ADHD.  Metod  Examensarbetet är baserat på en litteraturöversikt där tio vetenskapliga artiklar har lästs, granskats och analyserats. Resultatet i samtliga artiklar är baserade på experimentella studier.  Resultat  Samtliga rapporter bekräftar teorin om ett samband mellan fysisk aktivitet och positiva effekter på ADHD. Ett stort antal rapporter vittnar även om ett behov av ytterligare forskning på ämnet för att i sinom tid kunna etablera fysisk aktivitet som skyddsfaktor och alternativ behandling av ADHD.  Diskussion  En genomgång av tio vetenskapliga artiklar påvisar ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och positiva effekter på symtomen av ADHD. I ett längre perspektiv finns det potential för fysisk aktivitet att fungera som en erkänd behandlingsmetod för att lindra symtom som hyperaktivitet, uppmärksamhetsproblem och kognitiv oförmåga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)