Arkipelagens Arkitektur

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Arkitektur

Författare: Andrea Ekman; [2021]

Nyckelord: Trosa; Kallbadhus; Trä; Vatten;

Sammanfattning: Arkipelagens Arkitektur utforskar hur ny arkitektur kan relatera och knyta an till en traditionell och stadsspecifik kontext. Examensarbetet utgår från den pittoreska skärgårdsstaden Trosa. Staden blev en badort i början av 1800-talet och formades efter badgästernas behov och intressen. En studie av historiska fotografier visar hur dessa levt vidare till traditioner och präglar Trosa än idag. Studien visar samtidigt hur en väsentlig tradition gått förlorad; möjligheten till bad i stadens centrala delar. Arkipelagens Arkitektur ger tillbaka den förlorade traditionen till staden, genom att återinföra ett kallbadhus som tillgängliggör vattnet i stadskärnan. Vid kallbadhusets gestaltning har Trosas idylliska arkitektur tagits i beaktning. Genom att studera essensen av stadens identitet och bebyggelsens karaktär har det nya kallbadhuset, Näktergalens kallbadhus, tagit form i samtida men också Trosa-typisk arkitektur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)