Idella idrottsföreningar : att motivera ideellt arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Definitionen av en ideell förening är en förening som finns till för att främja sina medlemmars intressen.  I Sverige finns det ett brett intresse av att vara en del av och arbeta med ideella uppgifter. Statistik visar att män och kvinnor arbetar ideellt 16 timmar per månad i ideella föreningar, stiftelser och liknande. Arbete som görs utan ersättning. Ideella föreningar har knappa resurser och letar efter vägar att på bästa sätt utnyttja dessa. Problemen förekommer ofta utav för stora kostnader. Sveriges radio genomförde en undersökning om att föräldrar tar mycket för givet och att det var svårt att få människor att engagera sig och ställa upp ideellt. Föreningen ser vikten av att skapa ett värde för individen för att motivera engagemang.   Syfte: Först kommer vi att analysera den nuvarande lönsamheten i de olika föreningarna. Där kortsiktig och långsiktig framtidspanering är av intresse. I det andra delsyftet kommer vi studera och förklara hur föreningarna arbetar med ideellt arbete och särskilt om hur de ser på värdeskapande för dessa individer. Metod: Undersökningen görs i form av en kvalitativ undersökning med en abduktiv ansats. Material kommer att samlas in genom semistrukturerade intervjuer, årsredovisningar, hemsidor samt relevant teoretisk litteratur. Slutsatser I analysen framkommer att föreningarna fokuserar på ekonomin snarare än det sportsliga. De har knappa resurser och därför är det ideella arbetet i varje förening en viktig del för deras existens. Att skapa ett värde för individen har visat sig vara av vikt för att engagera och motivera till det.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)