Från hjälte- till hjältinnesaga : en narrativanalys av barnböckerna Malala Yousafzai & Gretas historia

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: I denna uppsats görs en kritisk narrativanalys av två moderna hjälteskildringar inom genren barnlitteratur. Böckerna Malala Yousafzai och Gretas historia som gavs ut 2019 är två litterära skildringar för barn i ålder 9-12, som inte bara kan kategoriseras som underhållande fiktion om riktiga hjältar, utan också innehåller samhällskritisk information. Analysen intresserar sig för att synliggöra böckernas narrativa strukturer med fokus på hjälteframställningen, och ämnar även undersöka på vilket sätt böckerna kan ha en utbildande funktion utifrån de samhälleliga kriser och problem som är centrala teman för böckernas handling. I linje med Propps morfologi analyseras böckernas narrativ baserat på de sju roller som enligt Propp utgör basen för sagoberättelsen. Vidare tar analysen ett kritiskt avstamp grundat på Margery Hourihans teori om den traditionella hjältesagan som genomsyrats av västerländska värderingar och patriarkala maktförhållanden. Analysen synliggör inte bara funktionen av de olika roller som tar plats i berättelserna eller de diskriminerande och förlegade västerländska värderingar som den traditionella hjältesagan fört med sig, utan kastar även ljus på nya värderingar, normer och ideal som hittas i böckernas narrativa framställningar. Avslutningsvis sammanfattas fynden för att kunna säga något om vilka förlegade värderingar som fortfarande finns kvar, vilka uppdaterade värderingar som ersatt de gamla och på vilket sätt böckerna kan fungera som pedagogiska verktyg. Den nya hjältesagan, baserat på de två böckerna, är en berättelse om att alla kan vara hjältar i sina egna liv, med budskapet att visa ömhet för andra och planeten och att alla framgångar och goda gärningar är viktiga även om det inte resulterar i ett lyckligt slut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)