Musikundervisning och ADHD : En kvalitativ studie om problematiska beteenden som analyseras med hjälp av TBA-metoden under musiklektioner i grundskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Författare: Yulia Estrada Elfvingsson; [2020]

Nyckelord: musikundervisning; ADHD;

Sammanfattning: Att som ADHD- elev delta på musiklektioner i grundskolan kan skapa en hel del utmaningar. Musiksalen är fylld av auditiva –och visuella intryck och samspelar inte väl med diagnostypiska symptom som ljudöverkänslighet, koncentrationssvårigheter och brist på impulskontroll. Denna studie fokuserar på ADHD – elevers tillvaro under musiklektioner och söker ta reda på vilket förhållningssätt de har till musikämnet, vilka problematiska beteenden som är urskiljbara samt om tillämpad beteendeanalys (TBA) kan användas som ett arbetssätt för att främja inlärningen hos dessa elever. För att kunna applicera TBA- metoden på eleverna utfördes deltagande observationer samt semi-strukturerade intervjuer som insamlingsmetoder. Resultatet visade att eleverna hade en positiv inställning till musikämnet samt att flera beteenden som eleverna uppvisade under musiklektionerna gick direkt att koppla till diagnosen. Slutligen visade resultatet att TBA-metoden upplevdes vara ett framgångsrikt verktyg för att analysera olika sorters beteenden. Denna studie gjordes i förhoppning om att öka förståelsen för problematiska beteende och för att i framtiden kunna förändra och anpassa musikundervisningen i grundskolan så att det gynnar barn och ungdomar med diagnosen ADHD. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)