Operationssjuksköterskors upplevelser av teamarbete på operationssal : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion: Operationssjuksköterskan medverkar i ett interprofessionellt team på operationssalen där teamarbeten sker kontinuerligt i det dagliga arbetet. I teamet har operationssjuksköterskan ett omvårdnadsansvar för patientens perioperativa vård. Förmågan till teamarbete beskrivs vara en kärnkompetens då ett fungerande teamarbete är betydande för en god och patientsäker vård. Forskning har visat att bristande teamarbete leder till ökad risk för vårdskador. Syfte: Att beskriva operationssjuksköterskors upplevelser av teamarbete på operationssal. Metod: Systematisk litteraturstudie utifrån SBU, med beskrivande syntes utifrån Evans. Datainsamling har skett i databaserna CINAHL och PubMed, vilket resulterade i elva studier. Resultat: Analysen resulterade i temat Samspelets inverkan med subteman Betydelsen av respektfullt bemötande, Betydelsen av samförstånd samt Betydelsen av att vara flexibel. Det andra temat var Teamsammansättningens inverkan med subteman Betydelsen av personlig kännedom samt Att känna sig avskild inom teamet. Konklusion: Sammanställd forskning har visat att operationssjuksköterskor upplevde att olika aspekter beträffande samspel och teamsammansättning hade en inverkan på upplevelsen av teamarbete på operationssalen. Dessa inverkningar kunde vara både främjande och hämmande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)