Sökning: "Organisationsteori i offentlig sektor"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Organisationsteori i offentlig sektor.

 1. 1. Enhetschefernas arbetsroll inom stöd i hemmet : En kvalitativ studie om erfarenheter av arbetet i rollen som enhetschef med fokus på psykosocial arbetsmiljö, stress och stöd.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Johansson; Cajsa Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Enhetschef; psykosocial arbetsmiljö; stöd i hemmet; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker enhetschefer i offentlig sektor som arbetar inom ”stöd i hemmet”, det vill säga med hemmaboende personer som har en funktionsnedsättning och med de över 65 års ålder. Syftet är att undersöka hur enhetschefer i en mellanstor kommun i Norrbottens län beskriver sin roll som mellanchef, sin arbetssituation och sina erfarenheter från sin psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. "Alla ska ut ifrån systemet"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Erika Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Försörjningsstöd; gräsrotsbyråkratier gräsrotsbyråkrater handlingsutrymme; handlingsteori; offentlig sektor; organisationsteori;

  Sammanfattning : Nilsson, E ”Alla ska ut ifrån systemet”. Om försörjningsstöd och handlingsutrymme. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socialt arbete, 2018. LÄS MER

 3. 3. Vid oklara mål är kommunikation nyckeln till ett funktionellt ledarskap : En fallstudie om linjechefens upplevelser beträffande sina förutsättningar i arbetet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lina Palmér; [2011]
  Nyckelord :Linjechef; Förutsättningar; Kommunikation; Organisation; New Public Management NPM ;

  Sammanfattning : Att ledarskapet är viktig för medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö och hälsa är det många studier som visar. För att den operativa linjechefen ska kunna skapa en god psykosocial arbetsmiljö och samtidigt bemästra de krav som denna position innebär, krävs goda förutsättningar i linjechefens egen arbetssituation. LÄS MER

 4. 4. Demokratins väktare - en studie av den japanska tjänstemannen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sebastian Carl Mika Härén; Emil Flink; [2010]
  Nyckelord :Japan; Demokratins väktare; Offentlig sektor; Förvaltning; Tjänsteman; Kultur; Organisationsteori; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsförfattarna undersöker vilka hinder som finns för att den japanske tjänstemannen ska kunna agera utifrån idealen kring Demokratins Väktare definierat av den svenska statsvetaren Lennart Lundquist. Uppsatsen baseras främst på forskningslitteratur kring unika kulturella förhållanden i Japan, japanska lagtexter, New Public Management samt Lundquists teorier om Demokratins Väktare. LÄS MER

 5. 5. Rätt mental inställning kan förändra en hel bransch : En fallstudie i knowledge management på ett teknikkonsultföretag

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Andreas Ekeskär; [2009]
  Nyckelord :knowledge management; technical consultant; teknikkonsult; knowledge management; kunskapshantering; erfarenhetsåterföring; kompetensutveckling; organisation; management; projektledning; konsult; knowledge management;

  Sammanfattning : “Knowledge is like money: to be of value it must circulate, and in circulating it can increase in quantity and, hopefully, in value.” – Louis L’AmourKunskap är ofta något som tas för givet och som självklart i många organisationer men faktum är att kunskap är en värdefull som resurs som rätt hanterad kan vara en väldig tillgång för en organisation. LÄS MER