”Vi gör det tillsammans” En kvalitativ studie om mellanchefens betydelse och välmående i organisationen sett ur de anställdas, mellanchefens och toppchefens perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Till följd av dagens krav i arbetslivet och decentralisering i företag har mellanchefen fått ett större ansvarsområde och fler arbetsuppgifter på sitt bord. Det kan medföra en högre arbetsbelastning på mellanchefen vilket i sin tur kan innebära att mellanchefsrollen upplevs som klämd mellan de anställda och högre ledning. Detta då olika förväntningar och bristande befogenheter kan sätta käppar i hjulet för mellanchefen, som ofta får jobba över eller känner sig otillräcklig. Viss forskning visar dock på att mellanchefen, trots detta, ändå verkar trivas med sin arbetssituation. Denna studie syftar därför till att skapa en förståelse för mellanchefens roll och betydelse i organisationen, vilka utmaningar som finns och möjligheter att hantera dessa. Då tidigare forskning oftast fokuserat på mellanchefens egna perspektiv, bidrar denna studie även med de anställdas och toppchefers perspektiv för att ge en ökad förståelse för mellanchefens betydelse. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med mellanchefer, deras chefer och anställda inom två företag i Göteborgsregionen. Vad som framkom i studien är att mellanchefen har en viktig roll på grund av dess ställning som förmedlare av information mellan högre ledning och anställda. Såväl toppchefer som mellanchefer och anställda var också eniga om att mellanchefen ska vara ett stöd för de anställda och leda dem i deras utveckling. De utmaningar mellanchefen ställs inför handlar i första hand om tid men också om balansgången mellan att vara kollega och chef. Avslutningsvis visar studien att sociala relationer, stöd och feedback har en betydande roll för både anställdas, mellanchefens och organisationens välmående. Detta är i sin tur bidragande faktorer för att mellanchefen ska känna sig tillfreds med sin arbetssituation och på så sätt kunna hantera de utmaningar som rollen innebär.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)