Varför flyttar folk till landet? : en fallstudie av en landsbygdsort i en lågpendlingskommun

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Målet med uppsatsen har varit attsammanställa en tematisk analys av argument för varför människor väljer att bosätta sig på landsbygden i en lågpendlingskommun. Detta har jag gjort genom att intervjua boende i en landsbygdsort i en lågpendlingskommun i Östergötland. 8 personer har blivit intervjuade för att höra deras argument för att bo på landsbygden. Alla av dem jag intervjuat har erfarenhet av att bo i staden, Norrköping och/eller Stockholm i olika grad. Jag har analyserat argumenten med hjälp av litteratur som tolkar landsbygdsboende kontra boende i staden. I uppsatsen går jag igenom ämnen så som: eget utrymme, naturen, trygghet, ekonomi, stress, avstånd, barriärer samt socialt liv. Studien har visat att det finns många olika aspekter som spelar in när man väljer att flytta till landet. De olika informanterna har haft olika anledningar för att flytta men likande åsikter om vad som är det bästa eller viktigaste med landsbygdsboende. De huvudsakliga argumenten för att bo på den här specifika landsbygdsorten är: för att det är naturnära, för att familj finns nära, för att man kan ha hus med tomt billigare än i staden, för att det är lugnare och mer fridfullt än i staden och för att det är bättre för barnen att växa upp på landet. De viktigaste argumenten som informanterna framfört har styrkts i olika delar av litteraturen. Det har även framkommit under arbetet att SCB:s definition av vad statistisk landsbygd är, är missvisande. Att SCB beskriver landsbygd som allt som inte räknas till tätorter, blir missvisande. Tätort är inte, och har aldrig varit, motsatsen till landsbygd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)