Internal barriers for moving towards circularity - An industrial perspective

Detta är en Master-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Sammanfattning:

För organisationer som siktar på att bli hållbara är det hävdat att en organisatorisk övergång snarare än en optimering av den nuvarande organisationen är nödvändig (Loorbach & Wijsman, 2013). Detta leder till att när en Cirkulär Ekonomi (CE) modell appliceras och materialflöden sluts innebär det förändringar som påverkar affärsmodeller, logistik, tillhandahålla erbjudanden, service, tillverkning och processer. Företag idag brottas med att applicera CE eftersom det idag saknas en generell bild av hur firmor borde inkludera hållbarhet i sina affärsmodeller, på grund av en brist på kunskap inom fältet (Bocken, Short, Rana, & Evans, 2013). För att kunna röra sig mot en hållbar cirkulär affärsmodell så behöver organisationer övervinna interna barriärer för att genomföra förändringen och hitta transformeringsstrategier för att övervinna dem.

Baserat på omfattande litteratur genomfördes elva explorativa djupintervjuer inom ett stort, moget, tillverknings business-to-business företag i Sverige. Företaget har ett intresse av CE men är fortfarande nya på området och har deras affärer baserade på en linjär ekonomi.

Den här studien bidrar till att förstå de barriärer som stora mogna organisationer står inför när dom applicerar CE. Studien presenterar en intervju utredning som utforskar ett företags styrkor och svagheter kopplade till deras kapacitet att applicera CE, genom att identifiera barriärer i syfte att kunna använda som en grund för företag att bemöta utmaningarna med en transformation, att ge dom riktningar av var och ge dom riktningar om var och hur dom kan påbörja en transformering. Genom att identifiera barriärer mot en förändring så blir det möjligt att identifiera möjligheter att överkomma dem (Grant, 2010). Studien presenterar sedan områden barriärer befinner sig inom, som författaren anser viktigast, samt förslag på hur man kan bemöta dem.

Den här studiens främsta bidrag till forskningen är en detaljerad och övergripande inblick i ett inflytelserikt företags inställning till Cirkulär Ekonomi, samt de barriärer de kan stå inför vid en eventuell övergång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)