Kvinnor och män som transformativa ledare : En kvalitativ studie av delen inspirerande motivation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att ur anställdas perspektiv få en ökad förståelse för hur kvinnor och män som transformativa ledare använder inspirerande motivation, för att sedan kunna undersöka om könet på ledaren är av betydelse. Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes på två större företag med sammanlagt 10 intervjupersoner. Det insamlade materialet har analyserats med hjälp av en tematisk analys. Resultat & slutsats: Resultatet av studien visar de egenskaper och karaktärsdrag som ledarna har vilka de anställda beskriver vara motivationshöjande. Respondenterna är överens om att ledarnas positivitet, deras optimistiska syn samt deras engagemang påverkar de anställdas motivation på arbetet. Studien visar att det inte finns någon betydande skillnad beroende på om ledaren är en kvinna eller en man i utövandet av delen inspirerande motivation. Förslag till fortsatt forskning: Då flertalet respondenter ansåg att ledarens erfarenhet var av betydelse och inte ledarens kön föreslår vi att fortsatta studier kan jämföra erfarna och oerfarna ledare. Det kan vara av intresse att undersöka om det finns olikheter i delen inspirerande motivation i det transformativa ledarskapet beroende på ledarens ålder och erfarenhet. Fortsatt forskning skulle även kunna innebära en mer omfattande studie för att få en bekräftelse på våra slutsatser. Studien genomfördes på två företag som arbetar med kundservice och det vore därför intressant att studera hur transformativa ledare använder sig av den inspirerande motivationen i andra branscher för att finna eventuella likheter eller olikheter. Uppsatsens bidrag: Studien har genomförts på två företag där de transformativa ledarna varit en kvinna och en man, vilket bidrar till den befintliga forskningen om könets betydelse i det transformativa ledarskapet. Vi menar också att studien bidrar till teorin då vi har uppmärksammat och studerat kvinnliga och manliga egenskaper och karaktärsdrag som påverkar de anställdas motivation. Att studien visar de ledarskapsbeteenden som de anställda önskar menar vi ger ett bidrag till att utveckla både befintliga och potentiella ledare i företag och organisationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)