Vårdadministratörens professionella problematik : En kvalitativ intervjustudie med examinerade vårdadministratörer inom Västerbottens läns landsting

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning:

Syftet med den här studien var att undersöka på vilket sätt vården i Västerbottens läns landsting nyttjar den kompetens som vårdadministratörer besitter efter att ha blivit examinerad från det Vårdadministrativa programmet vid Umeå universitet. Den syftade även till att studera hur vårdadministratörer bedömer förändringsmöjligheter som kan tänkas finnas för deras yrkesgrupp idag. Studien baserades på kvalitativa semistrukturerade intervjuer som genomfördes med till antalet åtta anställda inom Västerbottens läns landsting som alla gått det vårdadministrativa programmet på Umeå universitet. Undersökningen resulterade i en sammanställning av arbetsuppgifter som förkom i varierad frekvens i informanternas arbete, samt tre innehavda befattningar där läkarsekreterare är den klart vanligast förekommande bland informanterna. Studien visade också att den studerade yrkesgruppen bedömde personliga egenskaper snarare än utbildning som avgörande i att utveckla och förändra yrkesgruppens förutsättningar, arbetsuppgifter och titulatur. Det framkom också att det är svårt att utveckla vården i sig och att maximera användandet av intern kompetens då tidpress, brist på personal och hög arbetsbelastning försvårar nya kreativa lösningar och idéer från medarbetarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)