Vad är CSR för oss? : En studie om utmaningar vid CSR-implementering i en människorättsorganisation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med arbetet är att söka förståelse för de utmaningar organisationer står inför vid CSR-implementering, och hur de utmaningarna kan mötas med förändringsagenter. Metod: Uppsatsen baseras kring en kvalitativ metod där tematisk analys appliceras. Via relevant teoretiskt material identifieras de tre övergripande temana Tolkning, Förändringsagent och Implementering, vilka agerar strukturell grund vid redovisning samt analys av insamlad empirisk data. Empirisk data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer utförda på en svensk människorättsorganisation.     Resultat & slutsats: Uppsatsens resultat indikerar att skapandet av organisationsbreda förståelser av begreppet CSR underlättas då konceptet knyts till organisationens egen kontext. Uppsatsen visar hur den egna kontexten i form av faktorer som värdegrund, organisationsklimat och historik agerar vägledande drivkrafter då en specifik begreppstolkning ska formeras. Vidare belyses förändringsagentens roll i processen med speciell betoning kring informella förändringsagenters betydelse vid tolkning av CSR. Uppsatsen visar då hur engagerade personer inom organisationen med naturlig passion och kompetens effektivt kan förmedla en gemensam uppfattning om begreppets innebörd i den egna kontexten.   Förslag till fortsatt forskning: Uppsatsens begränsning utgörs av valet av studieobjekt. Den studerade människorättsorganisationen omges av faktorer som kan anses vara unika i ett bredare organisationsperspektiv, varför generalisering av forskningsresultaten kan anses problematisk. Därför bör framtida forskning riktas mot att vidare utforska uppsatsens framkomna insikter i ett sammanhang av privata företag. Uppsatsens bidrag: Uppsatsens bidrag består dels i en ökad förståelse kring betydelsen av informella förändringsagenter och hur organisationer som första steg i orienteringen mot CSR bör vända blicken mot den egna organisationen. Vidare framkommer att personer samt faktorer som redan existerar inom organisationen, exempelvis värdegrund, historik eller organisationsklimat, redan kan utgöra en solid grund mot förståelse av den egna kontexten vid tolkning av CSR.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)