Orsaker till kvinnors deltagande eller icke- deltagande i mammografiscreening : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

Sammanfattning: Bröstcancer är ett stort hälsoproblem och den vanligaste cancertypen hos kvinnor. De Europeiska riktlinjerna rekommenderar ett deltagande vid mammografiscreening på 70% för att se en signifikant minskning i bröstcancer mortaliteten. Syftet med denna studie var att belysa vilka orsaker som påverkar deltagandet vid en mammografiscreening. Författarna har gjort en litteraturstudie och använde sig av en databas vid sökningen av vetenskapliga artiklar, med sökord och sökkriterier. Kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes enligt CASP med eget poängsystem. Dataanalys gjordes med en kvalitativ innehållsanalys där författarna följde riktlinjer från två olika källor. Arbetet har följt ett etiskt förhållningssätt. Resultatet visar fem kategorier som redovisar kvinnors olika anledningar till deltagande eller icke-deltagande. Dessa var fysiska och emotionella upplevelser av en mammografiundersökning, kännedom om och nyttan med mammografiundersökning och bröstcancer, påverkan från närstående och personal, sociodemografisk påverkan, individuella personliga barriärer. Arbetets slutsats påvisade blandade orsaker, då kvinnors erfarenheter är unika. Röntgensjuksköterskan måste därmed vara medveten och påläst på olika situationer vid bemötande, för att förstå hur kvinnorna påverkas och deras begränsningar. Detta inkluderar en förbättring av hälsokontrollerna såsom spridning av information kring bröstcancer och screening. Författarna hoppas att arbetet kommer leda till vidare forskning inom ämnesområdet för att öka deltagar-statistiken och därmed minska bröstcancer mortaliteten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)