Vad är viktigare än människoliv? - En kritisk analys av kritik mot Responsibility to Protect

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Under början av 2000-talet växte konceptet Responsibility to Protect (R2P) fram i syfte att stärka skyddet för befolkningar i vissa särskilt utsatta situationer. Genom konceptet skulle det internationella samfundet åläggas en skyldighet att skydda människor. Konceptet har dock sedan dess tillkomst kritiserats flitigt i den internationella debatten och har fortfarande inte uppnått rättslig status. Syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen för R2P samt viss framträdande kritik mot R2P. För att uppfylla syftet analyseras och diskuteras tre framträdande argument mot R2P kritiskt. Det utreds bland annat frågor om kritikens hållbarhet och underliggande premisser, men den mest centrala frågeställningen är: Vilka konsekvenser kan antas följa av att den utvalda kritiken tillmäts större betydelse i praktiken? Framställningen är strukturerad utifrån en teori om att R2P är ett uttryck för ett moraliskt imperativ att skydda människor och är främst baserad på rättsvetenskaplig litteratur, FN-dokument och rapporter. Detta material har behandlats med hjälp av en egen analysmodell bestående av huvudsakligen konsekvens- och argumentationsanalys samt rättsdogmatisk och -filosofisk metod. Uppsatsen innefattar en översiktlig redogörelse för R2P, vilken syftar till att lägga en kunskapsgrund inför den fördjupande diskussionen. I redogörelsen förklaras vissa relevanta folkrättsliga utgångspunkter, huvuddragen i R2P:s uppkomst och utveckling samt innebörden av R2P. I diskussionen analyseras de tre argumenten: R2P medför en risk för nykolonialism, R2P har försvagats av sin egen utveckling och tillämpning av R2P riskerar att resultera i oönskade konsekvenser. Diskussionen visar bland annat att en konsekvens av kritiken kan antas vara en minskad sannolikhet för R2P:s framtida tillämpning och en ökad risk för att det moraliska imperativet inte uppfylls. Vidare visas även att någon form av avvägning är oumbärlig om hänsyn ska kunna tas till flera motstående intressen. Av detta resultat dras slutsatsen att kritiken inte borde användas som ett argument för att överge R2P, med mindre något mer effektivt tillvägagångssätt finns att tillgå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)