Inköp alternativt egen regi av tjänster inom sektorn för vård och omsorg : För att uppnå kostnadseffektivitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

Sammanfattning: Syfte - Syftet med studien är att undersöka hur kvalitet inom sektorn för vård och omsorg påverkas av tjänsteköp jämfört med tjänst i egen regi för att uppnå hög kostnadseffektivitet. För att besvara syftet kommer nedanstående frågeställningar att besvaras: -          Vilka fördelar och risker gällande kvalitet kan identifieras vid tjänsteköp respektive tjänst i egen regi inom sektorn för vård och omsorg? -          Ger inköpt tjänst eller tjänst i egen regi högst kostnadseffektivitet inom sektorn för vård och omsorg? Metod - För att besvara frågeställningarna och uppfylla studiens syfte skapades ett teoretiskt ramverk genom litteraturgenomgång och en fallstudie genomfördes på Nässjö Socialförvaltning där datainsamling skedde genom intervjuer, enkäter och dokumentstudier. Insamlad empiri analyserades tillsammans med teoretiskt ramverk vilket genererade studiens resultat. Resultat - Studiens resultat visade att inköpt tjänst genererade fler fördelar gällande kvalitet jämfört med tjänst i egen regi och därmed utgjorde ett mindre riskfullt alternativ. Inköpt tjänst skapade även högre kvalitet till en lägre kostnad och var därför det mest kostnadseffektiva valet då kostnaden per kvalitetseffekt blev lägre. Rekommendation - Vård- och omsorgsverksamhet rekommenderas att se över möjligheten att köpa in tjänster istället för att utföra i egen regi, i synnerhet tekniska tjänster som inte tillhör kärnverksamheten. Begränsningar - Studien begränsades av att samtliga kostnader för tjänsten som undersöktes inte kunde identifieras, vilket ledde till att kostnadseffektiviteten endast beräknades utifrån direkta personal- och servicekostnader. Studien är en enfallsstudie vilket kan begränsa generaliserbarheten till andra vård- och omsorgsverksamheter. Nyckelord - Inköpt tjänst, tjänst i egen regi, kvalitet, kostnad, kostnadseffektivitet, sektorn för vård och omsorg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)