Mellan disciplin och dagdröm - En fältstudie av skola på ungdomshem utifrån Michel Foucault och Erving Goffman

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Mina tidigare erfarenheter av att arbeta som lärare på ett statligt ungdomshem gav upphov till ett intresse att sociologiskt studera skolverksamhet i ungdomsvård. Syftet med denna uppsats är att undersöka de sociala villkor för intagna ungdomar som organiseringen av undervisningen på ungdomshem innebär, samt att undersöka hur ungdomar förhåller sig till dessa villkor genom sitt agerande. Jag utgår från två teorier i min undersökning: dels Michel Foucaults idéer om en tilltagande disciplinering i det västerländska samhället, dels Erving Goffmans analyser av ett slags kränkning av individers handlingsfrihet inom s.k. totala institutioner. Uppsatsen baserar sig på en etnografisk fältstudie av skolan på ungdomshem. Jag har använt mig av deltagande observation, kvalitativa intervjuer samt textdokument för att samla in ett empiriskt material som kan uppmärksamma de företeelser som jag syftat till att undersöka. En slutats är att det i ungdomshemmets skolundervisning förekommer en uppsättning tekniker för disciplinering av ungdomars beteende (som dock inte konstant omsluter ungdomarnas tillvaro i skolan), vilket har till följd att intagna ungdomar i någon mån trängs tillbaka som personer. Ungdomar svarar mot detta genom att engagera sig i olika handlingar som i viss mån återupprättar ett slags personlig handlingsrepertoar. Vidare argumenterar jag för att det kan finnas pedagogiska poänger i att organisera undervisning på så vis att ungdomar i högre utsträckning tillåts framträda som personer. Teoretiskt har jag velat laborera den analytiska framkomligheten i att använda både Goffmans och Foucaults perspektiv i samma undersökning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)