Skoldisciplin - Lärares uppfattningar kring disciplinproblematiken i den svenska skolan.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Studiens utgångspunkt är att det tycks finnas en rädsla inom den svenska skolan att tala om disciplinproblem, och att sådana problem därför är underutforskade. Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar och synpunkter kring disciplinproblematiken, hur lärare ställer sig till disciplin, vilka beteendeproblem som förekommer och hur dessa hanteras. Vidare syftar studien till att undersöka i vilken utsträckning lärare känner sig förberedda att kunna hantera denna problematik och om disciplin och hantering av beteendeproblem därmed bör inkluderas mer i lärarutbildningen. Tio personer från tre olika personalgrupper har intervjuats. Empirin har sedan bearbetats och analyserats i förbindelse till tidigare forskning och analytiska begrepp.De huvudsakliga slutsatser som studien har medfört är att det tycks finnas två sidor av disciplin (a.) för att skapa en god klassrumsmiljö med bra förutsättningar för lärande (b.) fostrandeuppdraget där den enskilde ska lära sig att ta hänsyn till kollektivet. Disciplin kan därmed ses som medel och mål för olika saker. De beteendeproblem som förekommer i skolan visar sig, enligt de intervjuade lärarna i form av bland annat attitydproblem, rastlöshet och provocerande handlingar. Vad gäller hantering av dessa problem menar de intervjuade lärarna att det är viktigt med en god struktur och fasta ramar samtidigt som man ska inkludera eleverna inom gränsen för dessa ramar som exempelvis i sammanställningen av klassrumsregler. Det är även viktigt att diskutera de problem som förekommer istället för att visa ilska. Man skulle kunna se det som att disciplin handlar om hänsyn, att agera utifrån kollektiva intressen och inte enbart individuella önskemål. De intervjuade lärarstudenterna saknar redskap kring hantering av beteendeproblem och efterfrågar konkreta strategier och metoder att själva kunna använda sig av. Disciplin och hantering av beteendeproblem är en stor del av en lärares arbete och bör därför få en större plats i lärarutbildningen. Begreppet disciplin har fått en negativ klang men med tanke på de positiva sidor som disciplin kan medföra bör det inte vara tabu att tala om. Disciplin anses alltså som något positivt och nödvändigt i skolan förutsatt att det används på ett sätt där elevernas bästa ligger i fokus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)