Sökning: "beteendeproblem"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet beteendeproblem.

 1. 1. Vikten av närhet till natur under ett barns uppväxt och utveckling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Rangford; [2019]
  Nyckelord :barn; natur; psykisk hälsa; socialt samspel; ; utveckling; lek;

  Sammanfattning : Naturen är en viktig komponent i barnens liv. Trots detta leker allt färre barn utomhus nu för tiden, främst på grund av tidsbrist och föräldrarnas oro över att något farligt skulle kunna hända utomhus. LÄS MER

 2. 2. Elevassistans i fritidshemmet : Lärare i fritidshems erfarenheter av elevassistans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Forskning för fritidshemmets pedagogik

  Författare :Linnea Dahlström; [2019]
  Nyckelord :fritidshemmet; beteendeproblem; inkludering;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen för grundskolan har alla elever rätt till en likvärdig skola och för en del elever innebär det extra anpassningar eller särskilt stöd (Skolverket, rev. 2018). LÄS MER

 3. 3. Barn med sexuella beteendeproblem : En litteraturöversikt om bidragande riskfaktorer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Julia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :barn; sexuella beteendeproblem; riskfaktorer;

  Sammanfattning : En del barn utvecklar sexuella beteendeproblem vilket kan verka skadligt för dem själva, men även för andra. Det är därmed av vikt att lokalisera riskfaktorer som bidrar till dessa beteenden för att möjliggöra ett preventivt arbete på området. LÄS MER

 4. 4. Lågaffektivt bemötande i förskolan : En del av vardagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Evin Ciftci; Eyad Damra; [2019]
  Nyckelord :Lågaffektivt bemötande; inkludering; förskola; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka hur yrkesverksamma inom förskolan uppfattar lågaffektivt bemötande. Samt fokuserade vi på mötet med barn som uttrycker ett problemskapande beteende i förskolans verksamhet, tillsammans med begreppet inkludering titta närmare på hur det används i samband med lågaffektivt bemötande. LÄS MER

 5. 5. Hantering av elevgrupper : En intervjustudie om lärarens upplevelse av "classroom management" i Idrott och Hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Thim Nordén; Niklas Smårs; [2019]
  Nyckelord :classroom management; physical education; classroom ecology; idrott och hälsa; hantering av elevgrupper; beteendeproblem; strategier; lärmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka hur svenska lärare inom Idrott och Hälsa upplever hantering av elevgrupper, samt vilka metoder lärarna använder för att skapa en hållbar undervisningsmiljö i högstadiet och gymnasiet. Studiens frågeställningar är följande: Vilka utmaningar möter lärare med elevgrupper som stör undervisningen? Vilka strategier använder lärare för att hantera dessa utmaningar i undervisningen?   Metod Genom ett subjektivt urval hittades sju erfarna lärare inom gymnasie- och grundskolenivå som deltog i undersökningen. LÄS MER