Sökning: "beteendeproblem"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade ordet beteendeproblem.

 1. 1. Elever med beteendeproblem – en kvalitativ studie kring lärares resonemang om elever som ryms inom kategorin

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linnéa Mattsson; Jeanette Beckman; [2020-03-04]
  Nyckelord :beteendeproblem; lärare; specialpedagogik; systemteori; socialkonstruktionism; kategoriskt perspektiv; relationellt perspektiv; dilemmaperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur lärare resonerar kring elever med beteendeproblem i skolan med särskilt fokus på följande frågeställningar:Hur beskriver lärare elever med beteendeproblem?Hur förklarar lärare elevers beteendeproblem?Hur resonerar lärare kring arbetetför att stödja elever med beteendeproblem ?Metod: Studien är kvalitativ och utgår från åtta semistrukturerade intervjuer med lärare i årskurs 3–6. Diskursanalys har använts som metodologi. LÄS MER

 2. 2. Vikten av närhet till natur under ett barns uppväxt och utveckling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Rangford; [2019]
  Nyckelord :barn; natur; psykisk hälsa; socialt samspel; ; utveckling; lek;

  Sammanfattning : Naturen är en viktig komponent i barnens liv. Trots detta leker allt färre barn utomhus nu för tiden, främst på grund av tidsbrist och föräldrarnas oro över att något farligt skulle kunna hända utomhus. LÄS MER

 3. 3. Elevassistans i fritidshemmet : Lärare i fritidshems erfarenheter av elevassistans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Forskning för fritidshemmets pedagogik

  Författare :Linnea Dahlström; [2019]
  Nyckelord :fritidshemmet; beteendeproblem; inkludering;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen för grundskolan har alla elever rätt till en likvärdig skola och för en del elever innebär det extra anpassningar eller särskilt stöd (Skolverket, rev. 2018). LÄS MER

 4. 4. Barn med sexuella beteendeproblem : En litteraturöversikt om bidragande riskfaktorer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Julia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :barn; sexuella beteendeproblem; riskfaktorer;

  Sammanfattning : En del barn utvecklar sexuella beteendeproblem vilket kan verka skadligt för dem själva, men även för andra. Det är därmed av vikt att lokalisera riskfaktorer som bidrar till dessa beteenden för att möjliggöra ett preventivt arbete på området. LÄS MER

 5. 5. Lågaffektivt bemötande i förskolan : En del av vardagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Evin Ciftci; Eyad Damra; [2019]
  Nyckelord :Lågaffektivt bemötande; inkludering; förskola; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka hur yrkesverksamma inom förskolan uppfattar lågaffektivt bemötande. Samt fokuserade vi på mötet med barn som uttrycker ett problemskapande beteende i förskolans verksamhet, tillsammans med begreppet inkludering titta närmare på hur det används i samband med lågaffektivt bemötande. LÄS MER