Sökning: "beteendeproblem"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade ordet beteendeproblem.

 1. 1. Elever med beteendeproblem – en kvalitativ studie kring lärares resonemang om elever som ryms inom kategorin

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linnéa Mattsson; Jeanette Beckman; [2020-03-04]
  Nyckelord :beteendeproblem; lärare; specialpedagogik; systemteori; socialkonstruktionism; kategoriskt perspektiv; relationellt perspektiv; dilemmaperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur lärare resonerar kring elever med beteendeproblem i skolan med särskilt fokus på följande frågeställningar:Hur beskriver lärare elever med beteendeproblem?Hur förklarar lärare elevers beteendeproblem?Hur resonerar lärare kring arbetetför att stödja elever med beteendeproblem ?Metod: Studien är kvalitativ och utgår från åtta semistrukturerade intervjuer med lärare i årskurs 3–6. Diskursanalys har använts som metodologi. LÄS MER

 2. 2. Handläggning av ärenden gällande skällande hundar mellan kommuner och länsstyrelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ronja Issau; Lisa Fridén; [2020]
  Nyckelord :skällande hundar; tillsyn; beteendeproblem; ärendehantering; kommun; länsstyrelser;

  Sammanfattning : Background: The County Board, which is the supervisory authority on the Animal Protection Act, the Supervision Act and the Environmental Code and the municipality, which is also the supervisory authority on the Environmental Code, has difficulty conducting cases concerning barking dogs because it is difficult to assess the problem. There is no special cooperation between the authorities and there are no routines around these types of cases. LÄS MER

 3. 3. "Som man frågar får man svar" : En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med barn som upplevt våld i hemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Rebecca Kaiser; Lizbet Svensson Galle; [2020]
  Nyckelord :Child; Violence; Domestic Violence; social workers; socialsekreterare; insatser; support; intervention; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats var att få kunskap i hur socialsekreterare arbetar med barn som upplevt våld i hemmet samt hur socialsekreterare upplever sitt handlingsutrymme inom området. Tidigare forskning visar att barn som upplever våld i nära relation och som inte får adekvat stöd kan riskera att utveckla beteendeproblem samt posttraumatiskt stressyndrom vilket leder till negativa konsekvenser på flera områden. LÄS MER

 4. 4. Utmanande beteende i klassrummet En intervjustudie om studiero i åk 5

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Meniar Bannour; [2020]
  Nyckelord :beteendeproblem; grundskolans årskurs 5; lärandemiljö; relation; studiero; utmanande beteende;

  Sammanfattning : Bannour, Meniar (2020). Utmanande beteende i klassrummet, En intervjustudie om studiero (Challenging behavior in the classroom). Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Vikten av närhet till natur under ett barns uppväxt och utveckling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Rangford; [2019]
  Nyckelord :barn; natur; psykisk hälsa; socialt samspel; ; utveckling; lek;

  Sammanfattning : Naturen är en viktig komponent i barnens liv. Trots detta leker allt färre barn utomhus nu för tiden, främst på grund av tidsbrist och föräldrarnas oro över att något farligt skulle kunna hända utomhus. LÄS MER