Sökning: "dilemman"

Visar resultat 1 - 5 av 1045 uppsatser innehållade ordet dilemman.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede inom en slutenvårdsavdelning : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jehona Bicaku; Sasipha Lampell; [2023]
  Nyckelord :palliativ vård; sjuksköterska; slutenvårdsavdelning; vård i livets slutskede; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag beräknas cirka 70 000 människor avlidit till följd av en långsamt förlöpande kronisk sjukdom som behandlas med palliativa insatser. Dygnet runt vårdas svårt sjuka patienter på landets alla sjukhus. Hos flertalet av dessas patienter står det klart att sjukdomen inte längre är botbar. LÄS MER

 2. 2. Föräldrarna får sista ordet : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever att föräldrars rättigheter begränsar barns rättigheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ellen Nilsson; Angelica Andersson; [2023]
  Nyckelord :childrens rights; consent; discretion; parents rights; participation; street-level bureaucrats  ; barns rättigheter; delaktighet; föräldrars rättigheter; gräsrotsbyråkrati; handlingsutrymme; samtycke;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka socialsekreterares upplevelser av att arbeta inom den sociala barnavården vilken förutsätter föräldrars frivillighet för att barn ska få sina rättigheter gällande stöd, skydd och delaktighet tillgodosedda. Studien har i synnerhet fokuserats kring att undersöka huruvida socialsekreterare upplever att föräldrars lagstadgade rätt till frivillighet begränsar barns lagstadgade rätt till delaktighet och skydd. LÄS MER

 3. 3. Familjerättssekreterares dilemman: En kvalitativ studie om familjerättssekreterares arbete med kvinnor som utsätts för våld av män efter separation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Saga Bladh; Isabella Barjosef; [2023]
  Nyckelord :Subsequent violence; family law secretaries; child custody cases; domestic violence; institutional logics; best interest of the child; gender theory; accounts Eftervåld; våld efter separation; familjerättssekreterare; familjerätten; vårdnadstvister; våld i nära relationer; instutionella logiker; barnets bästa; genusteori; accounts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Domestic violence is an extensive social problem that family law secretaries are familiar with. Yet there seems to be a blindness and ignorance to subsequent violence that is not established within the practice as a matter of course and is not given any decisive importance in family law secretaries' assessments. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsrapportering : I relation till mål 13 i Agenda 2030

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maja Sundelin; [2023]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; hållbarhet; Agenda 2030; mål 13;

  Sammanfattning : Ett av miljörättens största dilemman är att uppnå hållbar utveckling. FN:s handlingsplan Agenda 2030 är med sina 17 globala mål vägledande på området. Att utföra hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportera om sin påverkan på miljön är ett sätt för företag att bidra till uppfyllelsen av miljömålen i Agenda 2030. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av etiska dilemman inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Helena Markac; Oana Maris; [2023]
  Nyckelord :Etiska dilemman; Etiska utmaningar; Kvalitativ; Morlaisk identitet; Moralisk stress; Palliativ vård; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är lindrande vård, där sjuksköterskan arbeter personcentrerat, lindrar och förebygger lidande i livets slut med avsikt att beakta fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov och samtidigt agera stöd till närstående. Palliativ vård är komplext, och i omvårdnaden av den palliativa patienten upplever sjuksköterskan etiska dilemman som inte återfinns i den kurativa vården. LÄS MER