Sökning: "barns personlighetsprocesser"

Hittade 1 uppsats innehållade orden barns personlighetsprocesser.

  1. 1. Att främja barns utveckling, psykosociala hälsa och välbefinnande genom musik i skolan : En kunskapsöversikt

    Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

    Författare :Christina Illmayr; [2021]
    Nyckelord :music; music lessons; school; school environment; group processes; children’s personality processes; children’s cognitive processes; contribution to society; psychosocial factors; resources.; musik; musikundervisning; skola; skolmiljö; grupprocesser; barns personlighetsprocesser; barns kognitiva processer; bidrag till samhället; psykosociala faktorer; resurser.;

    Sammanfattning : This thesis’ purpose is to review how music in school settings contributes to children’s development, psychosocial health, and well-being. The undertaken method is a compilation of current research which focuses on different themes within the field of music in school settings: group processes, personality processes, cognitive processes, and contribution to society. LÄS MER