Hur bostadsfrågan ska lösas för de nyanlända : En uppsyn över de nyanländas bostadssituation

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Idag upplever Sverige en stor bostadsproblematik som påverkar både ursprungsbefolkningen och nyanlända. De senare påverkas i synnerhet på grund av gruppens svaga betalningsförmåga. Med föga chanser till jobb och hotet av segregation, befinner de nyanlända sig i en ofördelaktig situation på bostadsmarknaden, en situation som tenderar att mynna ut i en ond spiral som endast kan brytas om åtgärder och initiativ tas vid på entreprenöriell, kommunal, statlig nivå. Detta arbete fokuserar därför på de nyanländas bostadssituation. Mer specifikt undersöker arbetet bakomliggande faktorer till deras ofördelaktiga situation och därmed vilka optimala åtgärder som kan tas vid för att lösa detta. Resultatet påvisar att den ogynnsamma situationen beror på fyra större faktorer: Den rådande bostadsbristen, EBO-lagen, höga hyres- och prisnivåer och den svaga betalningsförmågan bland nyanlända. Den första faktorn innebär att det råder ett underskott på bostäder, vilket antyder att vare sig nyanlända har råd eller inte med att hyra en bostad så finns inte mycket tillgängligt ändå. Enligt flertalet respondenter är lösningen till detta att staten subventionerar markpriser och att detaljplaneprocessen förkortas. Den andra faktorn är en lagstiftning som medför att nyanlända får bosätta vart de vill och är uppbyggd på människors rätt att vara fria. Dessvärre leder lagen till segregation i allra högsta grad då de nyanlända tenderar att bosätta sig i närhet av bekanta. Detta innebär inte bara större trångboddhet, men också sämre chanser till jobb, språkutveckling och etablering i samhället och på bostadsmarknaden. Resultat såväl som diskussion kommer fram till att en avskaffning av lagen är en optimal lösning. En annan lösning är implementering av komplementerande lagstiftning som tillåter kommuner att kontrollera trångboddhet i bostäder som nyanlända avser flytta till. Detta i syfte att avgöra om de får flytta dit eller inte och på så sätt minska den potentiella segregationen. Den tredje och fjärde faktorn är sammankopplade. En kombination av höga hyres- och prisnivåer och de nyanländas svaga betalningsförmåga formar ogynnsamma förhållanden för de nyanlända. Eftersom att hyres- och prissättningen idag är ett stort problem, ser flera respondenter att de enda lösningarna är att kommuner sänker markpriser, staten subventionerar byggherrar och detaljeringsgraden i detaljplaner sänks. Detta i syfte att byggherrar ska kunna sänka produktionskostnader och på så sätt bygga mer prisrimliga bostäder. Ytterligare en lösning är att de nyanlända får ett snabbare kliv in i arbetsmarknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)