DEN SJUKT KOMPLEXA VARDAGEN Kvinnors självskattning av arbetets inflytande över fri tid och dess koppling till sjukfrånvaro

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Mänskliga aktiviteter är grundläggande för upplevd hälsa. Arbetet är för många en betydelsefull aktivitet, men som samtidigt kan ge upphov till stressrelaterad sjuk- frånvaro. I denna fråga är kvinnor särskilt utsatta då de löper risk för obalans mellan aktiviteter under såväl arbetstid som fri tid.Syfte Syftet var att undersöka om självskattad upplevelse av arbetsaktiviteters inflytande över fri tid och påföljande stress kan predicera sjukfrånvaro hos en grupp yrkes- verksamma kvinnor.Metod Studien var en longitudinell kohortundersökning baserad på Tidig-projektets datainsamling som utfördes i Västra Götalandsregionen år 2008-2009 med hjälp av Work Stress Questionnaire. Kohorten utgjordes av 198 yrkesverksamma kvinnor som sökte primärvård för muskuloskeletala eller psykiska besvär. Självskattning av tankar på arbetet, svårigheter att sova, övertid samt påföljande grad av stress utgjorde exponeringsvariabler, medan sammanlagd sjukfrånvaro de senaste tolv månaderna utgjorde utfallsvariabel. Variablerna redovisades deskriptivt och analyserades i SPSS med hjälp av chitvåtest och relativ risk.Resultat En majoritet av respondenterna tänkte på arbetet efter arbetsdagens slut, hade svårt att sova på grund av dessa tankar, samt arbetade övertid. Beträffande påföljande stress var det endast svårigheter att sova som gav upphov till en hög grad av stress. Dessa faktorer kunde inte predicera längden på en senare sjukfrånvaro.Slutsats Frågan om arbetsaktiviteters inflytande över fri tid för kvinnor som riskerar sjuk- frånvaro är mer komplex än vad som kan fångas i enstaka variabler. Resultatet anses likväl vara av värde för yrkesverksamma arbetsterapeuter avseende komplexiteten i vardagslivets balans, då det kan vara användbart för att förebygga sjukfrånvaro.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)