Sökning: "Karolin Eriksson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Karolin Eriksson.

 1. 1. DEN SJUKT KOMPLEXA VARDAGEN Kvinnors självskattning av arbetets inflytande över fri tid och dess koppling till sjukfrånvaro

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Karolin Eriksson; Helena Wernersson; [2019-05-31]
  Nyckelord :sick leave; occupational therapy; occupational stress; work-life balance;

  Sammanfattning : Bakgrund Mänskliga aktiviteter är grundläggande för upplevd hälsa. Arbetet är för många en betydelsefull aktivitet, men som samtidigt kan ge upphov till stressrelaterad sjuk- frånvaro. I denna fråga är kvinnor särskilt utsatta då de löper risk för obalans mellan aktiviteter under såväl arbetstid som fri tid. LÄS MER

 2. 2. Medarbetarperspektiv på maktrelationer och deras koppling till hälsa : en studie bland anställda på en sluten behandlingsavdelning för unga män.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Karolin Eriksson; Linda Luts; [2015]
  Nyckelord :medarbetarperspektiv; behandlingshem; sociokulturellt perspektiv; makt; handlingsutrymme; arbetsmiljö; hälsa;

  Sammanfattning : Människor är en förutsättning för arbetsmiljön och är därför också en förutsättning förarbetsplatshälsan. Detta är framförallt viktigt att ha i åtanke vid arbeten med människor ikomplexa situationer som har problem med till exempel droger, kriminalitet eller våld. LÄS MER

 3. 3. Teknikämnets spår i skolans tidigare år. : En studie om teknikämnets förekomst och karaktär i grundskolans år ett till tre.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Karolin Lundberg; Emma Eriksson; [2010]
  Nyckelord :Technology; primary school; effectiveness; unconsciousness; hidden technology education.; Teknik; grundskolans tidigare år; måluppfyllelse; omedvetenhet; dold teknikundervisning.;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie var att undersöka vilka spår av teknikundervisning somfanns i grundskolans år ett till tre. Våra upplevelser var att lokala arbetsplaner ochmedvetet arbete inom teknikämnet saknades i år ett till tre, vilket vi ansåg försvåraelevernas chanser att uppnå målen för teknikämnet i slutet av år fem. LÄS MER

 4. 4. En kartläggning av högstadieelevers sömnvanor samt hur detta påverkar deras skolaarbete. En surveystudie ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för pedagogik; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för pedagogik

  Författare :Erika Alm; Karolin Eriksson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sömnbehovet varierar hos olika individer. Studier visar att ungdomar behöver minst åtta timmars sömn. Under puberteten sker en hormonomställning som gör ungdomar trötta och många ungdomar är inte tillräckligt utvilade vid morgonens skolstart. TV och Internet ses alltmer som ett hot gentemot ungdomars sovvanor då mediekonsumtionen ökar. LÄS MER