Att arbeta som ett team : En kvalitativ intervjustudie av ambulanssjuksköterskors upplevelser av samverkan

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Ambulanssjuksköterskan hamnar ofta i situationer där samverkan med andra organisationer är nödvändig. På en skadeplats leds arbetet av både ambulans, räddningstjänst och polis. För att detta arbete ska flyta på och främja patient omhändertagandet krävs det en god samverkan mellan dessa organisationer. Forskning visar på att trots att alla parter vill samverka sker detta inte alltid då varje organisation arbetar var för sig trots den tydliga viljan att samverka gränslöst.  Syfte: Att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av samverkan mellan blåljuspersonal på skadeplats. Metod: Metoden som användes i denna studie var en kvalitativ intervjustudie. Det genomfördes 15 semistrukturerade intervjuer som sedan transkriberades och sammanfördes till ett resultat genom ett kvalitativt induktivt tillvägagångssätt enligt Elo och Kyngäs metod. Resultat: Resultatet pekar på att samverkan mellan blåljuspersonal oftast fungerar väldigt bra men att det finns brister. De brister som framkom var framförallt i kommunikationen. Det var även viktigt att ha någon form av personkännedom, detta för att lättare känna en sammanhållning mellan organisationerna.  Inte bara vi och dem utan mer en gemenskap, en teamkänsla. Slutsats: Samverkan mellan blåljusorganisationerna sker på bästa sätt när arbetet följer de strukturer och koncept som finns samt när organisationerna strävar efter samma mål. En tydlighet i både kommunikation och ledarskap är viktigt för att få arbete att gå framåt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)