Skolsköterskans möjligheter och begränsningar i det hälsofrämjande arbetet gällande övervikt och fetma

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

Sammanfattning: Mer än 200 miljoner barn i skolåldern är överviktiga. I skolan har skolsköterskan en viktiguppgift att identifiera barn med övervikt i ett tidigt skede. Syftet med litteraturstudien var attbeskriva skolsköterskans möjligheter och begränsningar i det hälsofrämjande arbetet gällandeövervikt och fetma hos skolbarn i åldern 6-12. Metoden var systematisk litteraturstudie meddeduktiv ansats. Studien innefattade 13 artiklar som analyserades med kvalitativinnehållsanalys. Den salutogena modellen användes som teorianknytning. Resultatet visadeatt skolsköterskan möter både möjligheter och begränsningar i det dagliga hälsofrämjandearbetet. Det gällde i samarbetet mellan samhälle, skolledning, lärare och familj.Skolsköterskans egna erfarenheter och personliga uppfattning sågs både en möjlighet och enbegränsning i det hälsofrämjande arbetet. Slutsatsen är att litteraturstudien belyserkomplexiteten i skolsköterskans möjligheter och begränsningar i det hälsofrämjande arbetetoch att den salutogena modellen kan ha en betydande roll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)