Procedurellt minne hos universitetsstuderande med dyslexi

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

Sammanfattning:

Dyslexi är en form av läs- och skrivsvårighet som inte kan förklaras av t.ex. bristfällig undervisning, låg begåvning eller synproblem. Orsaken till dyslexi anses vanligen vara nedsatt förmåga av fonologiskt processande. Flera studier har dock visat att dyslexi även är förknippat med språkliga, kognitiva och motoriska svårigheter som inte kan förklaras av nedsatt förmåga av fonologiskt processande. Det procedurella minnessystemet engageras vid inlärning, processande och konsolidering av kognitiva och motoriska färdigheter. Enligt the procedural deficit hypothesis (PDH) orsakas de svårigheter förekommande vid dyslexi av en nedsättning i detta minnessystem. Forskningen inom området är inte entydig då det har rapporterats om både intakt och nedsatt procedurellt minne hos personer med dyslexi. Föreliggande studie var den första att undersöka procedurellt minne hos svenska universitetsstuderande med dyslexi. Syftet var att testa PDH med hjälp av alternating serial reaction time task (ASRT), samt att undersöka relationen mellan procedurellt minne, närmare bestämt implicit sekvensinlärning, och läsförmåga samt aspekter av språklig/fonologisk förmåga. I studien deltog totalt 37 universitetsstuderande, 11 med dyslexi och 26 utan dyslexi. Resultatet indikerade att förmågan till inlärning och konsolidering i det procedurella minnet inte skilde sig åt mellan grupperna. Resultatet ger således inte stöd åt PDH. Vidare kunde inga signifikanta korrelationer påvisas, vilket tyder på att det inte föreligger något samband mellan procedurellt minne och respektive läsförmåga, fonologisk medvetenhet och snabb benämning (rapid automatized naming, RAN).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)