Priming vid ordstamskomplettering

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Författare: Hassan Abdullahi; [2020]

Nyckelord: Priming; Ordstamskomplettering; Implicit minne;

Sammanfattning: Priming är ett sätt att studera hur det implicita minnet fungerar och påverkar oss. I den här studien undersöktes priming vid ordstamskomplettering och hur presenterat ord respektive icke presenterat ord påverkar priming. Syftet med studien var att undersöka och analysera priming vid ordstamskomplettering. Frågeställningen i studien har varit: Vilken inverkan har ett presenterat respektive icke presenterat ord vid priming? Hypotesen var att deltagarna skulle komplettera fler ord från den lista som de har sett än från den lista som de inte har sett. Tolv deltagare var med i studien mellan åldrarna 21 och 28 år. Resultatet från experimentet stödjer hypotesen. SPSS paired samples analysis visade att resultatet var signifikant, vilket stödjer hypotesen att det uppstår priming vid ordstamskomplettering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)