Minskar kvinnor i styrelsen earnings management? - En studie på svenska börsbolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Redovisning regleras av två huvudsakliga anledningar. Enaanledningen är att ta fram ett så tillförlitligt informationsunderlag som möjligt ochden andra anledningen är att minska informationsasymmetri mellan företag ochintressenter. För att förhindra att ledningen utnyttjar sin ställning medinformationsövertag tillsätts en bolagsstyrelse som agerar med en slagskontrollfunktion. Tidigare studier har funnit en negativ relation mellan kvinnor istyrelsen och earnings management med förklaring av att kvinnor är mer benägna attupptäcka earnings management för att undvika risker. I kombination av kvinnorslägre riskbenägenhet och Sveriges strävan efter en mer jämställd bolagsstyrelse är detdärför intressant att undersöka hur en högre representation av kvinnligastyrelseledamöter kan förändra styrelsens agerande i svenska börsnoterade bolag.Syfte: Denna studie syftar till att undersöka hur kvinnliga styrelseledamöter påverkarförekomsten av earnings management i svenska börsbolag.Metod: Studien grundar sig i huvudsak på kvantitativa data. Urvalskriterierna istudien är att bolaget är svenskt och varit börsnoterat någon gång mellan 2005 och2015. De observerade företagen delas in i olika branscher och har studerats sompaneldata. Valet av modell är den modifierade Jones-modellen då den använts i storutsträckning i tidigare forskning och anses vara den bästa modellen för att upptäckaearnings management.Resultat och slutsatser: I denna studie finner vi inget samband mellan andelenkvinnor i styrelsen och earnings management. Vi undersöker även, enligt critical masstheory, om ett samband mellan förekomsten av två eller fler kvinnor och earningsmanagement existerar, men finner inga samband. Däremot finner vi, i likhet med vadtidigare studier påvisat, ett negativ samband mellan earnings management ochföretagsstorlek i termer av totala tillgångar samt earnings management och räntabilitetpå totalt kapital.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)